manat

การศึกษา
บรรพชา-อุปสมบท
manat
 • ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านนาหมอม้า อำเภออำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี
 • มัธยมศึกษา โรงเรียนอุบลวิชาคม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
 • ว.อ. (ครูผู้สอนวาดเขียนเอก) สมัครสอบ
 • การศึกษาบัณฑิต ค.บ. (ศิลปศึกษา) วิทยาลัยครูอุบลราชธานี
 • มหาบัณฑิต พบ.ม. พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • พ.ศ. 2497 : เป็นสามเณรที่วัดโพธิ์ศรี บ้านนาหมอม้า ตำบลนาหมอม้า อำเภออำนาจเจริญ เป็นเวลา 1 ปี
  ศึกษาวิชานักธรรม และอักษรธรรมโบราณอีสานจากพระอธิการคำ จนฺทโชโต
 • พ.ศ. 2498 : เป็นสามเณร-พระภิกษุที่วัดศรีทอง (วัดศรีอุบลรัตนาราม) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเวลา 9 ปี
  ศึกษาวิชานักธรรม บาลีไวยากรณ์ วิชาสามัญ ศิลปะ อักษรโบราณอีสาน อักษรขอมและอักษรไทยน้อย จากนายอาคม ประกอบผล ศาสตราจารย์ฉ่ำ ทองคำวรรณ อาจารย์ผ่าน วงษ์อ้วน และอาจารย์สวัสดิ์ วงศ์วิเศษ
การทำงาน
 • อาจารย์โรงเรียนพนาศึกษา อำเภอพนา จังหวัดอุบลราชธานี (ปัจจุบัน จังหวัดอำนาจเจริญ)
 • อาจารย์โรงเรียนปทุมพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
 • อาจารย์ 3 ระดับ 8 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศนอ.)
  ช่วยราชการที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง)
ผลงานวิชาการ
(พิมพ์เผยแพร่แล้ว 15 เรื่อง)
 • การบาศรีสูตรขวัญ
 • สุภาษิตอีสาน
 • ภาพเขียนสีอุบลราชธานี
 • ภูมิปัญญาชาวบ้านไทยอีสาน
 • ตำราเรียนอักษรโบราณไทยอีสาน
 • ท้าวคำสอน
 • ธรรมคำสอนโลก
 • เฮือน 3 น้ำ 4
 • บุญข้าวสาก
 • พระเถระกายเน่า
 • ให้ทุกข์แก่ท่านทุกข์นั้นถึงตัว
 • ชายเจ็ดโบสถ์
 • ตำรายาสมุนไพรอีสาน
 • การเขียนลายไทย
 • การทำเครื่องปั้นดินเผา
  และมีเอกสารการเขียนหนังสือ-ปริวรรตอักษรโบราณไทยอีสานให้เป็นอักษรไทย ยังไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่อีกกว่า 50 เรื่อง
ผลงานด้านสื่อมวลชน
 • จัดทำรายการเผยแพร่ความรู้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุกระจายเสียง วปถ.6 ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2525 เป็นต้นมา เนื้อหาที่นำออกเผยแพร่ได้แก่
  • การศึกษา (ประวัติ แผนการศึกษาแห่งชาติ การศึกษานอกโรงเรียน)
  • ศาสนา (พุทธจริยา จริยศึกษา ปรัชญา ความเชื่อ พิธีกรรม)
  • ศิลปะ (จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม วรรณกรรม นาฏกรรม)
  • วัฒนธรรม (การแต่งกาย การกินอยู่ ยารักษาโรค)
  • ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภาษา ภูมิปัญญาชาวบ้าน
 • จัดทำสารคดีเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) และสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง 11) ร่วมเป็นพิธีกรบรรยายการถ่ายทอดสดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี
ที่อยู่
 • 299 หมู่ 11 (บ้านนิคมจัดสรร) ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
 • โทรศัพท์ 045-241716

 

redline

backled1