foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ช่วงนี้อากาศแปรปรวนนะครับ ฤดูหนาวแต่ร้อน และมีฝนตกกระจายทั่วประเทศเลยทีเดียว และตอนนี้ก็ฤดูเก็บเกี่ยวของชาวนาซึ่งไม่ได้เก็บเกี่ยวด้วยมือแบบดั้งเดิมแล้ว แต่หันมาใช้รถเกี่ยวข้าวแทนซึ่งทำได้รวดเร็วกว่ามากๆ แต่ก็มีปัญหาตามมาคือข้าวเปลือกมันยังไม่แห้งเก็บเข้ายุ้งฉางไม่ได้ ต้องมีการตากแดดให้แห้งก่อนสัก 2-3 วัน พอมีฝนมาแบบนี้ก็แย่เลย บางรายก็เอาไปตากบนถนนหนทางซึ่งอันตรายมากๆ อย่าหาทำเด้อพี่น้อง มันผิดกฎหมาย...😭🙏😁

: Our Sponsor ::

adv200x300 2

: Facebook Likebox ::

: Administrator ::

mail webmaster

: My Web Site ::

krumontree200x75
easyhome banner
ppor 200x75
isangate net200x75

e mil

No. of Page View

paya supasit

ju juคันเจ้าได้ขี่ซ้างกั้งฮ่มเป็นพระยา อย่าได้ลืมคนทุกข์ผู้ขี่ควายคอนกล้า

        ## ถ้าได้ดิบได้ดีหรือได้เป็นใหญ่แล้ว ก็อย่าได้ลืมผู้คนรอบข้าง @อย่าลืมบุญคุณคนที่เคยเอื้อเฟื้อเรา ##

isan word2

                               

soi 6
คำอีสาน ความหมาย
จก 1 น. จอบ เครื่องมือขุดดินชนิดหนึ่งมีด้ามยาวทำด้วยไม้ เรียก หมากจก บักจก ก็เรียก
2 น. ชื่อชนชาติหนึ่ง เรียก ลาวจก
3 ก. เอามือล้วงกระเป๋า เรียก จกถง เอามือล้วงไหปลาร้า เรียก จกปลาแดก เอามือทิ่มตา เรียก จกตา
จ่ง 1 น. แบ่งไว้ เหลือไว้ ธรรมเนียมมีอยู่ว่า คนเรือนเดียวกัน จะต้องกินอาหาร พร้อมกัน หากมีความจำเป็นก็ต้องแบ่งอาหารไว้ การแบ่งอาหารเรียก จ่ง เช่น จ่งป่น จ่งแจ่ว ไว้ให้พ่ออีนาง
จ่งโจ๊ะ ว. อาการยืนก้มหน้า เอามือค้ำเอว สำหรับผู้ใหญ่เรียก ยืนจ่งโจ๊ะ ถ้าเป็นเด็ก เรียกว่า ยืนจ่องเจ๊าะ
จ๊ดป๊ด ว. ห้วน คนที่พูดจาห้วนแบบมะนาวไม่มีนามเรียก เว้าจ๊ดป๊ด ถ้าประกอบกับมี ใบหน้าบึ้งตึง เรียก หน้าเข่งจั๊ดปั๊ด
จ่นจ่น ว. เสียงดังอย่างเช่นเสียงคนคุยกันประดังเข้ามา ไม่ทราบว่าเสียงใครเป็น เสียงใคร เรียกว่า พูดกันดังจ่นจ่น ถ้าเสียงดังจากสายน้ำ เช่น น้ำตก เรียกว่า เสียงดังจ้นจ้น
จ่ม 1 ก. ท่อง ท่องมนต์ เรียก จ่มมนต์ ท่องคาถา เรียก จ่มคาถา
2 ก. บ่น เมียบ่นให้ผัว ผัวบ่นให้เมีย ผู้เถ้าบ่นให้ลูกหลาน เรียก จ่ม
3 ก. บ่นถึง การบ่นถึงผู้ที่ตนรักใคร่ ชอบใจ ก็เรียก จ่ม เหมือนกัน
จ่วงล่วง ว. แกงที่ใส่น้ำมากจนมองเห็นเงาเรียก แกงใสจ่วงล่วง
จ้วด ก. เผาเหล็กให้แดงแล้วจุ่มลงในน้ำดังจ้วด ถ้าเป็นเหล็กขนาดเล็กเสียงดังจ้อด คนที่พูดพล่ามไม่ยอมหยุด เรียก พูดดังจ้วดจ้วด
จอกพอก ว. สีขาว สีขาวพราวเรียก ขาวจอกพอก สีขาวโพลน เรียกขาวโจกโพก ขาวจุ่นพู่น ก็ว่า
จอกหลอก ว. ลักษระของหลุมที่ลึกแต่ไม่กว้าง เรียก หลุมยาวจอกหลอก ถ้ากว้างเรียก ยาวโจกโหลก
จ่อก้อ ว. สิ่งของที่เล็กรวมกันอยู่เรียก กองจ้อก้อ ถ้าตั้งเรียก ตั้งจ้อก้อ ถ้าเป็นกอง ใหญ่ และรวมกันอยู่เรียก โจ้โก้ เช่น กองข้าวในลานนวดข้าวสูงใหญ่ ก็เรียก กองข้าวโจ้โก้
จ่อค่อ ว. อาการที่สัตว์ตัวเล็กนั่งจับเจ่า เรียก นั่งจ่อค่อ ถ้าเป็นสัตว์ใหญ่เรียก นั่งโจ่โค่

 

chor ching
คำอีสาน ความหมาย
  -   ไม่มีคำพิเศษ แตกต่างออกไป

 

chor chang
คำอีสาน ความหมาย
เชียง 1 น. ศักดิ์ที่ได้จากพระศาสนา ผู้ที่บวชเป็นสามเณร เมื่อลาสิกขาออกไปเขาจะ ให้เกียรติเรียกว่า เชียง
2 ว. เฉลียวฉลาด ผู้ที่มีความเฉลียวฉลาด ถึงจะไม่ได้บวชเขาก็เรียก เชียง ถ้าฉลาดแกมโกง เรียก เชียงเมี่ยง
3 น. เจ้าเมือง หรือเมืองหลวงหรือเมืองสำคัญ ก็เรียกว่า เชียง เช่น เชียงใหม่ เชียงรุ้ง เป็นต้น

 

soi 7
คำอีสาน ความหมาย
ซกมก 1 น. ช้าง ช้างโบราณเรียก ซกมก คงจะหมายถึงอาการของมันเวลาที่มันยืน
2 ว. อาการยืนหรือนั่งคอตกเรียก ซกมก
ซกลก ว. ลักษณะอาการของคนที่ไม่สุภาพเรียบร้อย เรียก ซกลก ถ้าไม่สุภาพรีบร้อน ไม่ระมัดระวัง เรียก ซกลกซนลน
ซกเล็ก น. ลาบเนื้อวัวดิบ ใส่เลือด มีรสขมของน้ำดีและขี้เพลี้ย จะให้แซบต้องกรึ๊บด้วย เหล้าขาว 1 ก๊ง
ซ่วง ก. แข่ง ชิงขึ้นหน้า การวิ่งแข่งขัน เรียก แล่นซ่วงกัน การแข่งเรือ เรียก ซ่วงเฮือ

 

chor cher
คำอีสาน ความหมาย
  -   ไม่มีคำที่แตกต่างเป็นพิเศษ

 

soi 8
คำอีสาน ความหมาย
  -   ไม่มีคำที่แตกต่างเป็นพิเศษ

 คำอีสานแยกตามหมวดอักษร

redline

backled1

isan word2

                       

soi 1
คำอีสาน ความหมาย
กก 1 น. ต้นไม้ ต้นไม้เรียก กกไม้ เช่น กกมี้ (ต้นขนุน) กกม่วง กกยม กกเดื่อ
2 น. ต้นกก ชื่อพรรณไม้ชนิดหนึ่งคล้ายต้นผือ ต้นกกและต้นผือใช้ทอเสื่อ แต่ทอด้วยกกสวยกว่า
3 น. โคน เช่น โคนแขน เรียก กกแขน โคนขา เรียก กกขา
4 น. ต้นตระกูล ผู้เป็นต้นตระกูล เรียก กก กอ หรือเหง้าก็เรียก
5 ว. แรก ทีแรก เริ่มแรก ลูกผู้เกิดทีแรก เรียก ลูกกก
กกแข้ว น. รากฟัน
กกแนน น. คู่ครองที่เคยอยู่กินกันมาหลายภพหลายชาติ หรือที่โบราณเรียกว่า บุพเพสันนิวาส เรียก กกแนน กกมิ่ง กกแนน สายมิ่งสายแนน ก็เรียก
กกหูก น. ด้ายหรือไหมที่ตัดไว ้ติดกับฟืม เรียก กกหูก กกหูกสำหรับต่อกับเครือหูก ในเวลาจะทอครั้งต่อไป
กกเหงือก น. ลิ้นไก่ uvula
กง 1 น. เขต แดน บริเวณ หรือสิ่งที่มีลักษณะกลมหรือคล้ายวงกลม
2 น. ดื้อ พยศ ขัดขืน คนดื้อด้านไม่ฟังคำสั่งสอน เรียก คนกง โกง ก็ว่า
ก่ง น. ผู้เก่งกล้า
ว. โค้ง คิ้วโค้งเรียกว่า คิ่วก่ง
ก. ทำให้โค้ง เช่น ก่งศร ก่งธนู ก่งหน้าไม้ โก่ง ก็ว่า
ก่งโก๊ะ ว. อาการยืนหรือเดินทำหลังโกง เรียก ก่งโก๊ะ ก่มโก๊ะ ก่มโก้ย ก็ว่า
ก่งด่ง ว. อาการชี้ขึ้น เช่น วัวตื่นวิ่งไปหางจะชี้ก่งด่ง
ก่น 1 ก. เจาะ กบเขียดใช้ปากและตีนเจาะดินทำรู นาคใช้ปากและหางเจาะแผ่นดิน ทำเป็นห้วย หนอง คลองบึง การเจาะเรียก ก่น
2 ก. ขุด ใช้เสียมขุดดินให้เป็นหลุมเป็นบ่อ เรียก ก่น เช่น ก่นสร้าง ก่นมัน
3 ก. เสาะหา แสวงหา ดั้นด้นไปเอาสิ่งของที่ต้องการซึ่งอยู่ไกลแสนไกล เรียก ก่น
ก่นโต่น ว. ล่อนจ้อน คนที่ไม่นุ่งเสื้อผ้า นุ่งชุดวันเกิด เรียก ก่นโต่น หรือ ก่นต่น
ก้นขี้ถั่ง น. ก้นกระแทก เช่น ยืนแล้วล้มลงก้นกระแทกกับพื้น เรียก ก้นขี้ถั่งทังยืน
ก้นต่ง น. ก้นใหญ่ หรือก้นโป้ เรียก ก้นต่ง
กะบอง น. กะไต้ ชื่อเครื่องตามไฟชนิดหนึ่ง เรียก กะบอง กะไต้ ไต้ ขี้ไต้ ก็ว่า มีอยู่ 4 ชนิด ชนิดที่ทำด้วยไม้ผุหรือขอนดอกคลุกด้วยน้ำมันยาง เรียก กะบองขี้ยาง ชนิดที่ทำด้วยชันหรือขี้ชี เรียก กะบองขี้ชี ชนิดที่ทำด้วยยางพลวงที่ตกลงมากับขุยไม้พลวง เรียก กะบองขี้ตก ชนิดที่ทำด้วยรังแมลงคล้ายตัวชันโรง เรียก กะบองขี้ควง
กะบั้ง น. กระบอกไม้ไผ่มีข้อข้างหนึ่งทำไว้สำหรับตักน้ำ หรือใส่สิ่งของต่างๆ เช่น ใส่พริกเรียก บั้งหมากพริก ใส่เกลือเรียก บั้งเกลือ ใส่งาเรียก บั้งงา ใส่แจ่วเรียก บั้งแจ่ว กระบั้ง ก็เรียก
กระจอน น. ตุ้มหู เครื่องประดับหูของหญิงสาว ทำด้วยเงิน ทอง ทองคำ มี 2 ชนิด คือ กระจอนจูม (รูปกลม ดอกตูม) และ กระจอนยอย (เป็นสร้อยระย้า)
กระจ้อน 1 น. ชื่อสัตว์สี่เท้าชนิดหนึ่ง ตัวเล็กคล้ายกระรอก หรือกระแต หน้าแหลม
2 ว. เล็ก แกร็น เช่น ม้าตัวเล็กและผอม เรียก ม้ากระจ้อน ม้าบักจ้อน
กระโบม น. ชื่อภาชนะชนิดหนึ่ง ทำด้วยไม้ขุดเป็นร่อง รูปกลมมีขอบในตัว สำหรับรอง หย่งข้าวเหนียวนึ่ง
กระป่อม 1 น. ภาชนะสานด้วยไม้ไผ่ รูปยาวก้นแหลม ทาด้วยชันคล้ายก้นคุ ใช้เชือกหย่อนลงตักน้ำในบ่อลึก เรียก กระป่อม คุป่อม ก็ว่า
2 น. ลำเผือกหรือลำสะโน ไม้สองชนิดนี้มีน้ำหนักเบา ตัดยาวขนาดคืบผูก เชือกห่างกันประมาณ 1 ศอก ขึงในเวลากางมอง เรียก ป่อมมอง
กระพ้อม น. ชื่อภาชนะที่สานด้วยไม้ไผ่ รูปร่างคล้ายกระบุงแต่เล็กกว่า ใช้เชือกเป็นสาย สำหรับตวงข้าวเปลือกหรือข้าวสาร เวลาแม่ค้าไปแลกข้าวจะนำกระพ้อมนี้ ไปตวง เครื่องตวงนี้เรียกว่า กระพ้อม
กล้องขา น. กำไลขา เครื่องประดับขาเรียก กล้องขา หล่อด้วยเงิน คำ หรือทองนาก ทำเป็นรูปกลมหรือรูปสี่เหลี่ยม ชนิดกลวงข้างใน เรียก กล้องขาโข่ง ชนิดไม่ กลวงเรียก กล้องขาตัน กอกขา ก็เรียก
กล้องแขน น. กำไลมือ เครื่องประดับข้อมือ เรียก กล้องแขน ลักษณะและวัตถุที่ใช้ทำเช่นเดียวกับ กล้องขา
กลอย น. ชื่อไม้เถาชนิดหนึ่งจำพวกมัน มีหัวกินได้ หัวดิบมีพิษ คัน ต้องแช่น้ำให้จืดแล้วนึ่งให้สุก กินแทนข้าวได้ สมัยโบราณคนอีสานอดข้าวต้องหากลอยในป่ามากิน อย่างว่า
     "ผู้สาวอึดเข้ากินกลอยจนหีจ่อย" (กลอนโบราณ)
     "ทุกข์ยากฮ้ายให้ได้อยู่นำกัน กลอยมันมีจั่งค่อยหามาเลี้ยง
      อ้ายนี้ทุกข์ยากฮ้ายปากก่ำกินมันหมก คันบ่กินหมกกลอยปากบ่ดำปานนี้"
กวม 1 ก. ครอบ คร่อม เช่นปลูกเรือนคร่อมตอ เรียก ปลูกเฮือนกวมตอ ยืนคร่อมศรีษะ เรียก ยืนกวมหัว
2 ก. ปิด บัง ปิดบังตาไม่ให้เห็นเรียก กวมตา อย่างว่า
       โทษท่อฟ้ากวมกั้งบ่เห็น พ่อแล้ว (ท้าวก่ำกาดำ)
       คนกวมกุ้มกวนกันชิงยาด ลางพ่องสิ้นเขินเนื้อเปล่าแปน (สังข์ทอง)
3 ก. คุ้มครอง ปกป้อง แผ่อำนาจราชศักดิ์ไปตุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุข เรียก กวมปก
4 ก. โก่ง โค้ง คิ้วที่มีลักษณะโก่ง เรียก คิ้วกวมตา
ก่องเก๊าะ ว. เด็กยืนก้มศีรษะเอามือจับเข่า เรียก ยืนก่องเก๊าะ ถ้าผู้ใหญ่เรียก ยืนโก่งโก๊ะ
ก่องแก่ง ว. เดินย่องไปมาอย่างว่องไว เรียก ย่างก่องแก่ง อย่างว่า
    บอกไปไฮ่ว่าเจ็บขา บอกไปนาว่าเจ็บท้อง บอกเข้าห้องก่องแก่งปานลิง
ก่องจ่อง ว. อาการที่หลังของเด็กขด เรียก ขดก่องจ่อง ถ้าหลังผู้ใหญ่ว่า ขดโก่งโจ่ง ก่งจ่ง ก็ว่า
ก่อจ่อ ว. อาการที่เด็กนั่งห่อตัว เรียก นั่งก่อจ่อ ถ้าผู้ใหญ่เรียกนั่งโก่โจ่
ก่อซ่อ ว. อาการที่เด็กนั่งซอมซ่อ เรียก นั่งก่อซ่อ ถ้าผู้ใหญ่เรียก นั่งโก่โซ่
กอดจอด ว. ของเล็กที่กองรวมกันไว้เรียก กองกอดจอด ของใหญ่เรียก กองกูดจูด
ก่อด่อ ว. อาการที่ของเล็กๆ และสั้นยื่นออกมา เรียก ก่อด่อ ถ้าของใหญ่เรียก โก่โด่
ก้อม ว. สั้น เช่น สากสั้นเรียก สากก้อม นิทานสั้นเรียก นิทานก้อม (ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องตลกโปกฮา)
ก้อย 1 น. ลูกแคน ลูกโหวด ที่เล็กเรียก ลูกก้อยแคน ลูกก้อยโหวด นิ้วมือนิ้วเท้าที่เล็ก เรียก นิ้วก้อย
2 น. อาหารจำพวกพล่า มีหลายชนิดเรียก ก้อย เช่น ก้อยกุ้ง ก้อยปลา ก้อยหมู ก้อยงัว ก้อยเป็ด
กั้งโกบ ก. ยกฝ่ามือข้างหนึ่งวางไว้เหนือคิ้ว เพื่อต้องการมองดูข้างล่าง ไม่ให้แสงข้างบนมากระทบ เรียก กั้งโกบ เช่น สาวจันทร์กั้งโกบส่อง
กากซาก ว. ซี่ฟันที่แหลมคมและยาว เรียก แข้วกากซาก
กากวาก ว. ปากที่แหว่งมาก เรียก แหว่งกากวาก ถ้าแหว่งเล็ก เรียก แหว่งแกกแวก
ก้าวหว้าว ว. เหวอะหวะ แผลเพราะถูกมีดหรือขวานฟันเหวอะหวะ เรียก บาดก้าวหว้าว ถ้าเป็นแผลขนาดเล็กเรียก แก้วแหว้ว
กิ่งดิ่ง ว. ชันสูง ตลิ่งที่สูงและชัน เรียก ชันกิ่งดิ่ง เช่น ลิงตกส้างหางชันกิ่งดิ่ง คันขอบ่ซ้วนลิงนั้นส่วนตาย
กิ้น ว. สั้น มวนบุหรี่ที่สั้น เรียก กอกยากิ้น หมาหางสั้น เรียก หมาหางกิ้น ถ้าสั้นมากๆ เรียกหมาหางกุ้น
กิ่นกิ่น ว. อาการพุ่งออกของควันไฟ ถ้าพุ่งออกน้อยเรียก ควันกิ่นกิ่น ถ้าพุ่งออกมามาก เรียก ควันกุ่นกุ่น หรือ กรุ่นกรุ่น
กิ่นติ่น ว. อาการวิ่งไปโดยเร็วของเด็ก เรียก แล่นกิ่นติ่น
กีกซีก ว. สีแดงช้ำ ตาที่แดงช้ำเพราะเป็นโรคตาแดง เรียก ตาแดงกีกซีก
กู่ซู่ ว. อาการก้มหมอบยอบตัวของผู้ใหญ่ เรียก ก้มกู่ซู่ ถ้าเป็นอาการของเด็ก เรียก ก้มก่อซ่อ
เกกเซก ว. ลักษณะใบหน้าที่บางและหน้ากระดูก เรียก หน้าเกกเซก
เก่เด่ ว. ชี้ตรง แขนที่ชี้ตรงเรียก แขนชี้เก่เด่ หรืออาการอื่นๆ ที่มีลักษณะแข็ง ตรง ก็เรียก แข็งเก่เด่ ชันเก่เด่ เป็นต้น ถ้าสิ่งของนั้นขนาดเล็กเรียก แก่แด่
เกิบ น. รองเท้า รองเท้าของคนธรรมดาเรียก เกิบ เช่น เกิบฟองน้ำ เกิบหนัง ถ้าเป็นของพระราชาเรียก เกิบแก้ว
โกกโซก ว. คนที่มีร่างกายเศร้าหมอง เรียก หม่นโกกโซก
โกกโวก ว. คนที่ซูบผอม มีหนังติดกระดูก เรียก จ่อยโกกโวก
โก่โด่ ว. ลักษณะของสิ่งของที่ยาวยื่นออกมาเรียก โก่โด่
โก่นโต่น ว. เปลือย เปล่า คนที่เปลือยกายแบบนุ่งลมห่มฟ้า เรียก ป๋าโตโก่นโต่น ก่นโต่น ก็ว่า

 

soi 2
คำอีสาน ความหมาย
ขวง 1 น. สะเดาดิน ชื่อผักขนิดหนึ่งเกิดปูไปตามดิน เรียก ผักขวง ผักควงขม ผักแก่นขม
2 ว. ไม่เจริญ จัญไร สิ่งที่นำความไม่เจริญมาให้ เรียก ขวง เข็ดขวง ก็ว่า
ข่วง 1 น. ชื่อเครื่องดักสัตว์ชนิดหนึ่ง จำพวกกระรอก กระแต เรียก ข่วง
2 น. สนาม บริเวณ เวที สถานที่รวมกันเป็นจำนวนมาก เรียก ข่วง เช่น การพบปะพูดคุย และประกอบกิจกรรมอื่น ๆ เช่น การเข็ญฝ้าย ทอแห ฯลฯ เรียก การลงข่วง
ข้อง 1 น.เครื่องจักสานทำด้วยไม้ไผ่สำหรับใส่ปลา เรียก ข้อง มี 2 ชนิด คือ ข้องพาย และข้องลอย
2 ก. เกี่ยวข้อง ผูกพัน ใจผูกพัน เรียก ใจข้อง
ข้องหย้อง 1 ว. อาการที่นกติดข่าย ดิ้นไปมาไม่หลุด เรียก ยืนข้องหย้อง
ข้อย 1 น. ข้า ใช้แทนตัวผู้พูด เช่นผญาว่า "คันเจ้ามีเฮือแล้วอย่าลืมแพไม้ไผ่ มีใหม่แล้วอย่าลืมข้อยผู้คอย"
2 น. ข้า ทาส คนรับใช้ เรียก ข้อย ข้อยมี 2 จำพวก คือ ข้อยที่สมัครใจ และข้อยโดยกำเนิด
ข้อหล้อ 1 น. สั้นนิดเดียว เรียก สั้นข้อหล้อ
ขัว 1 น. สะพาน ที่ทำด้วยไม้ ส่วนใหญ่เป็นขอนไม้ขนาดใหญ่พาดข้ามลำห้วย หรือแม่น้ำ พอที่จะเดินข้ามน้ำ ข้ามเหวได้เรียก ขัว
ขาโถกเถก น. ขาหย่าง ไม้สองอันมีเดือยสำหรับเหยียบ เป็นกีฬาโบราณชนิดหนึ่ง เด็กชอบเล่นวิ่งแข่งขัน เรียก เล่นหมากขาโถกเถก
ขี้กะเดียม ก. รู้สึกจักจี้ เรียก หนักขี้กะเดียม หนักกะเดียม ก็ว่า
ขี้ถี่ ว. ตระหนี่ คนที่ตระหนี่เรียก คนขี้ถี่
ขี้โผ้ ว. พุงโร คนที่มีแขนขาเล็ก แต่พุงโต เรียก คนขี้โผ้ อีกอย่างหนึ่งคนที่กิน ข้าวน้อย แต่กินกับมาก เรียก คนกินโผ้ ขี้โผ้ ก็ว่า
ขี้สีก น. น้ำครำ แอ่งน้ำใต้ถุนเรือนตรงที่ตั้งโอ่งน้ำกินน้ำใช้ แอ่งน้ำนี้แหละเรียก น้ำขี้สีก
ขี้สูด น. รังของแมลงจำพวกแมงน้อย ชอบทำรังตามจอมปลวกหรือโพรงไม้ รังของมันมีน้ำหวาน เมื่อปั้นเอาน้ำหวานออกแล้วจะมีสีดำ เหนียว ใช้ติด อุดรูกันลมรั่วในเต้าแคน เรียก ขี้สูด
ขี้เหมี้ยง น. สนิม สนิมที่จับเหล็กทุกชนิด เรียก ขี้เหมี้ยง มีดที่มีสนิมจับเกาะ เรียก มีดเข้าขี้เหมี้ยง
ขุ้มหลุ้ม ว. ใหญ่และสั้น เช่น ท่อนไม้ใหญ่และสั้น เรียก สั้นขุ้มหลุ้ม สั้นขู้หลู้ สั้นโข้โหล้ ก็ว่า
เข้าขั้ว น. ข้าวคั่ว ข้าวสารที่คั่วให้เกรียมแล้วป่นให้ละเอียด สำหรับปรุงอาหาร เช่น ใส่ลาบ ก้อย ส้มปลาน้อย หม้ำ หรือแกงหน่อไม้ เรียก เข้าขั้ว
เข้าจี่ น. ข้าวเหนียวนึ่ง ปั้นเป็นก้อน ใช้ไม้เสียบตรงกลาง โรยเกลือแล้วปิ้งไฟให้สุก เมื่อสุกแล้วทาผิวนอกด้วยไข่นำไปปิ้งอีก ถอดไม้เสียบออก เอาก้อนน้ำอ้อยเข้าไป เข้าจี่นี่กินอร่อย เด็กๆ ชอบกิน
เข้าเบือ น. ข้าวสารแช่น้ำแล้วโขลกให้ละเอียด หรือข้าวสุกจี่ไฟ ผสมลงในแกงหน่อไม้ เพื่อให้มีรสอร่อยเรียก เข้าเบือ
ข้าวปุ้น น. ขนมจีน ขนมจีนเรียกว่า เข้าปุ้น ทำมาจากข้าวสารเหนียวหมักน้ำไว้สักสองสามคืน แล้วนำไปตำให้ละเอียด ผสมน้ำคั้นให้เข้ากันดีแล้ว กรองด้วยผ้าบางๆ ใส่ถุงแขวนไว้ นำไปต้มให้สุกแล้วปั้นเป็นก้อน ต้มน้ำให้เดือดบีบให้เป็นเส้นด้วยเฝียน สำเร็จเป็นเส้นเรียก เส้นข้าวปุ้น
เข้าเหม้า น. ข้าวเม่า ข้าวเหนียวที่ยังไม่แก่ เกี่ยวมาคั่วให้สุกด้วยไฟ ตำเอาเปลือกออก เรียก เข้าเหม้า ถ้าข้าวอ่อนมาก ๆ ถึงจะขั้วให้สุก เวลาตำข้าวจะติดกันเป็นก้อนๆ เรียก เข้าเหม้าขี้แมว
เขี่ยน ก. ข่วน หนามข่วน เรียก หนามเขี่ยน เล็บข่วน เรียก เล็บเขี่ยน ข่วนหน่อไม้ที่เผาแล้วเพื่อต้มแกงกิน เรียก เขี่ยนหน่อไม้ to scratch
เขื่อง ว. ใหญ่ หนองใหญ่เรียก หนองเขื่อง หัวใหญ่เรียก หัวเขื่อง
แข้น ว. ข้น อาการที่ข้นเรียก แข้น เช่น ลาบข้น เรียก ลาบแข้น ข้นมาก เรียก แข้นอั้นตั้น แข้นลั้นตั้น ก็ว่า

 

soi 3
คำอีสาน ความหมาย
ค้งน้ง ว. โก่ง โค้ง สิ่งที่มีลักษณะโก่งโค้งมากเรียก ก่งค้งน้ง โค้งโน้ง ก็ว่า ถ้า ก่งนิด ๆ เรียก ก่งค้องน้อง
ค่น ก. เคล็ด แพลง ตีนพลิกเพราะตำตอ เรียก ตีนค่น ตีนซ่น ก็ว่า
คบงัน ก. ฉลอง สมโภช การแสดงความรื่นเริงในงาน เช่น ร้องลำทำเพลง เรียก เล่นมหรสพคบงัน
ค้องย้อง ว. คนที่มีรูปร่างเล็กและผอม เวลายืนโกงนิดหน่อย เรียกว่า ยืนค้องย้อง
ค้อย ว. ลาด เท เอียง สถานที่ลาดต่ำลงไปจนถึงต่ำสุด เรียก ค้อย เช่น หย่างลงค้อย
คะนิง ก. คะนึง คิดถึง การรำพึงคิดถึง เรียก คะนิง
คะมะ ก. ตกใจ กลัว อย่างว่า นางก็ตกคะมะไห้ดิ้นทั่งทวงสลบ พระกาโยเหลือง หล่าคนตายกะด้าง (สังข์ศิลป์ไชย)
คะลำ น.ผิด บาป กรรม สิ่งใดที่ทำลงไปผิดจารีตประเพณี ผิดกฎหมาย ผิดระเบียบ ผิดศีลธรรมในทางพระศาสนา จะมีโทษมาก โทษน้อย หรือไม่มีโทษ แต่สังคม รังเกียจ สิ่งนั้นเรียก คะลำ
คัก ว.ถนัด แน่ชัด ถูกต้อง แน่นอน การเห็นโดยไม่มีเคลือบแคลงสงสัย เรียก เห็นคัก ยืนยันสิ่งที่พูดไปถูกต้อง เรียก แหม่นคัก ๆ
คันคาก น.คางคก เป็นสัตว์สี่เท้าจำพวกกบ เขียด แต่หนังหนาเป็นตะปุ่มตะป่ำ เรียก เขียดคันคาก ขี้คันคาก ก็เรียก
คันจ้อง 1 น.ชื่อพรรณไม้ชนิดหนึ่งในจำพวกลำดวน เรียก ต้นคันจ้อง
2 น. ชื่อร่มกั้นแดดชนิดหนึ่งทำด้วยผ้า เรียก คันจ้อง หรือ ฮ่มจ้อง
คันโซ้ 1 น.แมลงปอ ชื่อแมลงชนิดหนึ่ง ลำตัวยาว เรียก แมงคันโซ้
2 น. โชงโลง เครื่องมือสานด้วยไม้ไผ่มีคันยาวสำหรับจับ ใช้วิดน้ำเข้านา เรียก คันโซ้ กะโซ้ ก้านโซ้ ข้องโซ้ ก็ว่า
คันยู น. ร่ม ทำด้วยกระดาษ ใช้กั้นแดดกั้นฝน เรียก คันยู คันฮ่ม ฮ่มกระดาษ
คันส้าว น. ไม้สำหรับสอยสิ่งที่อยู่สูง ทำด้วยไม้ไผ่หรือไม้แก่น เช่น คันส้าวต่อยหมาก ม่วง หมากมี้
คันหลาว น. ลำไม้ไผ่เสี้ยมปลายทั้งสองข้าง สำหรับหาบฟ่อนข้าวมากองไว้ในลาน
คัว ก. เอามีดชำแหละ หรือเชือด เรียก คัว เช่น คัวปลา คัวซี้น หรือการถากไม้ ไสกบ เพื่อทำเครื่องเรือน ก็เรียก คัว เช่น การผ่าไม้เป็นแผ่น เรียก คัวแป้น
คีก ว. โดดเดี่ยว ไม่มีคู่ชายหญิงที่อยู่โดดเดี่ยวเดียวดาย เรียก คีก คี่ ก็ว่า
คีง น. ร่างกาย ตัว ตน ร่างกายหมดทั้งร่าง เรียก คีง เลาคีง ก็ว่า
คึด ก. นึก คิด ระลึกถึง เรียก คึด เช่น คึดค้อยค้อย คิดบ่อย ๆ คิดแล้วคิดอีก, คึดเคียด คิดรังเกียจ, คึดต่อ คิดจะพึ่งพาอาศัย, คึดฮอด คิดถึง, คึดฮ่ำ ระลึกถึงเสมอ
เคดเลด ว. หน้าที่มีลักษณะยาว เรียก หน้ายาวเคดเลด
เคิก ก. เสียเวลา เช่นถึงเวลากินไม่ได้กิน เรียก เคิกกิน ถึงเวลานอนไม่ได้นอน เรียก เคิกนอน ถึงเวลาไปไม่ได้ไป เรียก เคิกไป
เคียด ก. โกรธ เคือง แสดงอาการโกรธเคือง เรียก เคียด
เคะเยะ ว. เขยก อาการเดินลงเท้าไม่ถึงพื้นเพราะเจ็บ เรียก ย่างเคะเยะ
เคาะเยาะ ว. อาการเต้นของกบหรือเขียดตัวเล็ก ๆ ว่า เต้นเคาะเยาะ เคาะเยาะแคะแยะ ก็ว่า ถ้าตัวใหญ่เรียกว่า เต้นโคะโยะ โคะโยะเคะเยะ ก็เรียก
เคิก ก.เสียเวลา เช่น ถึงเวลากินไม่ได้ยิน เรียก เคิกกิน ถึงเวลานอนไม่ได้นอน เรียก เคิกนอน

 

soi 4
คำอีสาน ความหมาย
ฆรณี น. เมีย แม่เรือน

 

soi 5
คำอีสาน ความหมาย
ง้องแง้ง น. ลูกน้ำ ลูกของยุงที่ไข่ลงในน้ำเวลาแตกเป็นตัวเคลื่อนไหวไปมาได้ เรียก แมงง้องแง้ง
ง่อนต่อ น. ส่วนของศีรษะบริเวณเหนือตีนผม ใต้ท้ายทอย เรียก ง่อนต่อ
งัว น. วัว โค เรียก งัว มอ ก็ว่า วัวบรรทุกสิ่งของใส่ต่าง เรียก งัวต่าง วัวตัวผู้ เรียก งัวเถิก วัวตัวเมีย เรียก งัวแม่
งาย น. เวลาเช้า คนเรากินอาหารวันหนึ่งสามครั้ง กินเวลาไม่เกินสามโงเช้า เรียก กินเข้างาย กินไม่เกินเที่ยง เรียก กินเข้าสวย กินตอนค่ำเรียก กินเข้าแลง สำหรับเวลาเช้า ถ้ากินเลยสามโมงเช้าเรียก กินงายเงิก งายตาเหลือก ก็ว่า
งีม น. ชิ้น ส่วน ผลไม้ที่ผ่าออกเป็นชิ้นๆ แต่ละชิ้นเรียก งีม เช่น กินหมากม่วงไป สองงีม
งึก ก. ผงก ผงกศีรษะเรียก งึกหัว ถ้าเป็นอาการผงกหัว เรียก งึกงึก เช่น กิ้งก่าใหญ่ผงกศีรษะ เรียก กะปอมตอดเงางึกงึก ถ้าตัวเล็ก เรียก ตอดเงางิกงิก
งึด ว. แปลก ประหลาด มหัศจรรย์ เห็นเขาทำได้แต่ตัวเราทำไม่ได้ เกิดความอัศจรรย์ใจ เรียก งึด
เงิก ก. ยกขึ้น เงยขึ้น แหงนขึ้น อย่างว่า เงิกหน้าเบิ่งฟ้าเห็นแต่หมู่ดวงดาว ใจคะนิงหาแต่นางผู้ไกลบ้าน
แงง ก. ส่องกระจก การส่องกระจกดูเงาหน้า เรียก แงงแหว่น
แงน ว. งอน ตะโพกงอน เรียก ดากแงน

 คำอีสานแยกตามหมวดอักษร

redline

backled1

isan word

มี "คำ" ในภาษาอีสานมากมายที่น่าสนใจ และนี่คือคำบางส่วนที่อยากนำเสนอไว้ สำหรับท่านที่สนใจใคร่รู้ บางคำเป็นคำโบราณ ที่อาจจะไม่ได้ยินบ่อยนักในภาษาพูดปัจจุบัน ยกเว้นเมื่อสนทนา กับคนที่มีอายุในแถบชนบทจริงๆ เท่านั้น เพื่อให้สะดวกในการค้นหา จึงได้จัดแยกหมวดหมู่ตามลำดับอักษร สนใจคำไหนเชิญเลยครับ (แต่ช่วงนี้อาจจะยังมีน้อยอยู่นะครับ) จะพยายามเร่งจัดหาเพิ่มเติมให้สมบูรณ์เร็วที่สุด หรือท่านอยากทราบคำไหนเป็นพิเศษ ก็แจ้งผ่านมาทางอีเมล์ mail webmaster นะครับ จะจัดหาให้โดยพลัน อย่าได้เกรงใจ และเรายังมี สารานุกรมภาษาอีสาน-ไทย-อังกฤษ ไว้ให้ท่านค้นหาอีกด้วย

นอกจากนั้นยังได้รวบรวมคำพูดของฅนอีสานที่น่าสนใจ ตามที่หลายๆ ท่านสอบถามมาทาง Facebook Fanpage ซึ่งก็ได้ให้คำอธิบาย ทั้งรูปประโยค การใช้คำ ที่มา และภาพประกอบไว้แล้ว แต่ค้นหาในเพจเฟซบุ๊คยากสักหน่อย เลยนำมารวมไว้ในเว็บไซต์นี้ [ คลิกเพื่อไปค้นหากันได้เลย ] จะได้รวบรวมเพิ่มเติมให้เรื่อยๆ ต่อไป ท่านอยากคำใดเพิ่มเติมก็สอบถามทาง Inbox Fanpage ได้เลยครับ

-

คำอีสานคำไทยกลางคำอีสานคำไทยกลาง
กก เริ่มต้น, แรก กลางเว็น กลางวัน
เกิบ รองเท้า ขี้ฮ้าย ขี้เหร่, น่าเกลียด
ข้อย-เจ้า ฉัน-เธอ ข้าวปุ้น ขนมจีน
แข้ว ฟัน คัก พอดี, ถูกต้อง
คึดฮอด คิดถึง จักหน่อย สักนิด
จังซั้น, จังซี้ อย่างนั้น, อย่างนี้ จ่อย ผอม
ซอด ทะลุ ซาว ยี่สิบ
แซบ อร่อย ตัวะ โกหก
ถิ้ม ทิ้ง ถืก ถูก
เบิ่ง ดู, มอง บักหำ ไอ้หนู
เป็นตาหัว น่าหัวเราะ, น่าขำ เป็นหยัง ทำไม, เป็นอะไร
ไปยาม ไปเยี่ยม ไปใส ไปไหน
ใผ ใคร พ่อเถ้า, แม่เถ้า พ่อตา, แม่ยาย
เพิ่น ท่าน (บุรุษที่สาม) โพด เกินไป
ฟ้าว รีบเร่ง ม่วน สนุก, ไพเราะ
ม่อ ใกล้ แม่ญิง ผู้หญิง
แม่นบ้อ จริงหรือ, ใช่หรือ ยู้ ดัน, ผลัก
ย้าน กลัว ลูกกก ลูกคนโต
ลูกหล้า ลูกสุดท้อง เลือดดัง เลือดกำเดา
โลด เลย เวียก งาน
เว้า พูด หม้อง ที่, แห่ง
หมาก ผล หมากนัด สัปรด
หมากสีดา ฝรั่ง (ผลไม้) หมากหุ่ง มะละกอ
หมากมี่ ขนุน หยัง อะไร
เหิงเติบ, ดนเติบ นานมาก แหน่, นำแหน่ บ้าง, ขอด้วย
อีหลี จริง ๆ อ้าย, เอื้อย พี่ชาย, พี่สาว
แอว เอว ฮอด ถึง
ฮัก รัก ฮาก อาเจียน
ฮู้จัก รู้จัก เฮ็ด, เฮ็ดหยัง ทำ, ทำอะไร
เฮา เรา เฮ็ดไฮ่เฮ็ดนา ทำไร่ทำนา

 

คำอีสานแยกตามหมวดอักษร

isan banhao 3

นับตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา เครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีความเร็วสูงขึ้น โลกเริ่มเปลี่ยนไปมากขึ้น โลกเสมือน หรือ สังคมออนไลน์ (Social Network) เริ่มมีอิทธิพลต่อการเสพสื่อของคนทั้งโลก จากที่เคยอาศัยข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ที่มีไม่กี่ช่องสถานี มาสู่ยุคดิจิตอล มี Facebook, Twitter, Line, YouTube มีสถานีโทรทัศน์ดิจิตอล สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมมากมาย พวกเราสามารถเสพข่าวสาร ความบันเทิงผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่ายโทรศัพท์ 3G, 4G, 5G ทุกคนล้วนแต่มีโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อโลกออนไลน์ได้ ทำให้การเผยแพร่ความรู้ ความบันเทิงเป็นเรื่องง่ายๆ

นี่จึงเป็น ยุคทองของผู้ผลิตสื่อ ผลิตงานศิลปะ (บันเทิง เพลง สารคดี ภาพยนตร์) ได้อย่างง่ายดาย โดยใช้เครื่องมือง่ายๆ อย่าง โทรศัพท์มือถือ กล้องดิจิตอลเล็กๆ แล้วอัพโหลดเข้าสู่โลกออนไลน์กันเอง ไม่ต้องมาง้อสื่อสิงพิมพ์เพื่อการโฆษณา ไม่ต้องง้อช่องโทรทัศน์ หรือสถานีวิทยุในการเผยแพร่ สามารถป่าวประกาศผ่าน Facebook, Line ให้คนรู้ แล้วอัพโหลดผลงานขึ้นเผยแพร่กันง่ายๆ บนช่อง YouTube ของตนเอง เราจึงเห็นศิลปินหน้าใหม่เกิดขึ้นมากมายเพียงชั่วข้ามคืน โดยไม่ต้องพึ่งพาค่ายบันเทิงค่ายใหญ่อีกต่อไป

และนั่นทำให้เกิด "ศิลปินหน้าใหม่" ขวัญใจคนอีสาน มีเพลงดังๆ ภาษาอีสานมากมาย ท่วงทำนองไพเราะ ติดใจ ชวนขยับแข้งขยับขา ออกอาการอยากฟ้อน อยากดิ้นขึ้นมา แต่... ภาษาในเพลงบางคนกลับไม่เข้าใจ ทั้งสำเนียง ความหมายในเพลง "อีสาน" เหล่านั้น ไม่ต้องกังวลใจเพราะเรามีบริการ "ภาษาอีสานจากเพลง" ไว้คอยช่วยเหลือท่านอยู่แล้ว คลิกไปชมกันได้ สนใจเพลงใด อยากทราบความหมายบอกมาได้เลย เราพร้อมจัดให้ครับ

song word

แฟนานุแฟนไม่ว่าจะอยู่ในท้องถิ่นภาคใด ได้ฟังเพลงลูกทุ่ง-หมอลำภาษาอีสานแล้ว สนุกสนาน ม่วนถูกใจ แต่ไม่เข้าใจเนื้อหาของเพลงก็สามารถส่งคำขอผ่านทางอีเมล์ หรือหน้า Facebook Fanpage ของเรามาได้เลย อาว์ทิดหมู มักหม่วน จะจัดเนื้อหาพร้อมคำแปลมาฝากท่านแน่นอนครับ บอกชื่อเพลง ชื่อนักร้องมาโลดครับ เดี๋ยวจัดให้...

redline

backled1

isan word tip

isangate net 345x250

ppor blog 345x250

adv 345x200 1

นโยบายความเป็นส่วนตัว Our Policy

ยินดีต้อนรับสู่ประตูอีสานบ้านเฮา เว็บไซต์ของเรา ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และนโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)